1. Záujmový krúžok vedie lektor, alebo ním poverená osoba.
 2. Za účastníkov v čase trvania záujmového krúžku je zodpovedný lektor.
 3. Od prihlásenia na záujmový krúžok po realizáciu platby držíme miesto max. 5 dní. V prípade, že neprebehne platba, miesto prepustíme ďalšiemu čakateľovi.
 4. Účastník záujmového krúžku súhlasí s použitím prípadných záznamov (foto, video) z hodín.
 5. Všetky osobné údaje, ktoré rodič poskytne lektorovi budú považované za dôverné.
 6. Ak sa hodina z určitých príčin neuskutoční, lektor to oznámi najneskôr 12 hodín pred začatím na poskytnuté kontaktné údaje v tejto prihláške.
 7. S chorým dieťatkom prosíme neprichádzať do centra na záujmové krúžky. Po vyliečení Vás radi uvidíme.
 8. Dieťa môže absolvovať hodinu v pohodlnom oblečení a obuvi vhodnej do interiéru.
 9. Ak rodičia ostanú prítomní na hodine, prosíme zdržiavať sa v priestoroch recepcie, šatní, aby nerušili priebeh hodiny.
 10. Na 1. hodine je potrebné vyplniť prihlášku a podpísanú odovzdať lektorovi.
 11. Vyplnením prihlášky a zaplatením za záujmový krúžok súhlasíte s našimi podmienkami pre spomínaný krúžok.
 12. Platbu za záujmový krúžok je nutné uhradiť bankovým prevodom na účet: 2925874323/1100, vždy do 10-teho v mesiaci za daný mesiac. Variabilný symbol: mesiac, do Poznámky pre príjemcu prosím uveďte priezvisko dieťaťa/názov krúžku. Mesačná platba je 18 eur (4 hodiny/1x týždenne), alebo 36 eur (za 8 hodín/ 2x týždenne). Ak sa dieťa nezúčastní ani na jednej hodine zaplateného záujmového krúžku, platba Vám v plnej výške bude vrátená na účet. V prípade neuskutočnenia hodiny záujmového krúžku z našej strany, alikvótna suma za nerealizované hodiny Vám bude odrátaná z nasledujúcej platby za predmetný krúžok. V prípade nepokračovania v záujmovom krúžku, Vám táto suma bude vrátená na účet.